Natuurlijk & Biologisch
Schone & groene processen
Dierproef vrij & vegan
Voldoet aan alle normen
Zoek

Algemene voorwaarden

Department of webshops BV

Vastgesteld per 1-7-2021 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 77645871

1. Algemeen
1.1.Onder ‘Department of webshops’ wordt in deze algemene voorwaarden en
elders op de site verstaan de Besloten Vennootschap, Department of webshops
B.V. , gevestigd te Oosterbeek, Nederland. DOW is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK-nummer
77645871, BTW- nummer NL861078470B01.


2. Toepassing
2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen waarbij Department of Webshops als leverancier van
producten optreedt.


3. Aanbiedingen
3.1.Alle aanbiedingen van Department of Webshops geschieden onder voorbehoud
vande beschikbaarheid van de producten. Department of Webshops heeft het recht
in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de
overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden. Indien
de klant een product heeft besteld, is dit een reservering van het product.


4. Overeenkomst
4.1.De koopovereenkomst tussen Department of Webshops en de koper komt tot
stand op het moment dat de klant het aanbod van Department of Webshops
accepteert door het doen van de betaling.


5. Prijzen
5.1.Alle prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting, exclusief andere
heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich
niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de
eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.


6. Afzetgebied
6.1.Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten in Nederland,
België,en Luxemburg.

7. Bezorgkosten producten
7.1.Levering geschiedt af bedrijf van Department of Webshops. Levering van zaken
die per factuur een bedrag van € 75,- te boven gaan worden franco bij de
Wederpartij –voor zover de levering in Nederland plaatsvindt- geleverd. De
Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is
met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is Department of Webshops gerechtigd de zaken op te slaan voor
rekening en risico van de Wederpartij. Bij leveringen van zaken onder €75
wordenverzendkosten van €7,25 berekend.

8. Levering en levertijd
8.1.Department of Webshops levert de bestelde producten, mits op voorraad,
binnen48 uur na orderbevestiging en noodzakelijke ontvangst van betaling.
8.2.Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de
bestelling niet binnen 5 dagen geleverd zijn, behoudt u als klant het recht om
de bestelling kosteloos te annuleren. D Department of Webshops is nimmer
aansprakelijk voor schade ten gevolge van overschrijding van levertijden.
8.3. Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’. Dit wil zeggen, uit onze magazijnen
(Incoterms 1990). Department of Webshops zorgt voor bezorging per reguliere
post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Department of
Webshops. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de
producten betaald zijn.
8.4. Department of Webshops is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten na te
komen. De extra kosten van de nalevering worden door Department
ofWebshops gedragen.
8.5.Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt
benaderd via telefoon of e- mail om de juistheid van uw bestelling te
controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. Vermeld
tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent,
zo blijft eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw
werk of een 06- nummer.

9. Retourneren producten
9.1.Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Department of
Webshops kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur
nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.
Hiertoe dient u binnen 48 uur na ontvangst contact op te nemen met
bestellingen@departmentofcosmetics.nl. Tevens van maandag t/m vrijdag
telefonisch bereikbaar van 08:00 uur t/m 17:30 uur op telefoonnummer:
(+31)0850188710.
9.2.Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen,
wordt deze door D Department of Webshops kosteloos omgeruild voor het door u
bestelde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in
deoriginele verpakking verkeert.
9.3. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden
geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op
uwbank-of girorekening gestort.
9.4.Wanneer bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn
genoemde rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn
vervallen.
9.5.Indien u producten heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van
het postkantoor zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken.
Department of Webshops neemt zonder verzendbewijs geen verantwoording op
zich indien hetpakket zoek is geraakt.

10. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
10.1.Reclamering ter zake het niet ontvangen hebben van (of een gedeelte van) een
bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar
anders de juistheid van de factuur vaststaat.
10.2.Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient zo spoedig mogelijk te
geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst ofwel – bij niet
zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden
worden geconstateerd.
10.3.U heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Department of
Webshops daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee dagen
na levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,
schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

11. Schadevergoeding
11.1.Department of Webshops kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade
die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door
omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico
komen.
11.2.Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Department of
Webshops komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod,
transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers en storingen in de productie.
11.3.Department of Webshops is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan
zaak- en/of persoonsschade.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1.Op alle rechtsbetrekkingen tussen Department of Webshops ben de koper is
Nederlands recht van toepassing
ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.
12.2.Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan
wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden
beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut
of,indien Department of Webshops daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de
woon-of vestigingsplaats van Department of Cosmetics. De procedure zal worden
gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des
rechts.

13. Nederlandse tekst prevaleert
13.1.De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven
vertalingen daarvan.

14. Persoonsgegevens
14.1.De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming
persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, worden door Department of Webshops nageleefd.
14.2. Department of Webshops zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in
een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de
bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling
van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er
zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van
deklant in het geding komt.

15. Prijzen
15.1.Department of Webshops kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen
in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Department of WebshopsOosterbeek, The Netherlands